Voorwaarden

Aan de aanvraag mogen geen commerciële belangen verbonden zijn.
Men kan slechts eenmalig een beroep doen op het fonds.
Uitgesloten worden aanvragen:

 • die tijdens het indienen van de aanvraag of tijdens de behandeling daarvan al geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd;
 • met een politiek karakter of projecten die gericht zijn op het uitdragen van een godsdienstige overtuiging;
 • die ook zonder bijdrage van het fonds Krijg een Kans financieel te realiseren zijn;
 • die uit andere fondsen of regelingen bekostigd kunnen worden. 

Het fonds kan bij toekenning van financiële steun/subsidie aanvullende voorwaarden voorschrijven. Indien relevant wordt gevraagd een begroting van de kosten van de activiteit aan te leveren. 
Aan het in behandeling nemen van een aanvraag en het afwijzen van een aanvraag kan door de aanvrager geen enkel recht worden ontleend c.q. er kan niet tegen in beroep worden gegaan.
 
 
TOELICHTING
Een aanvraag kan ondersteund worden door een tussenpersoon die uit hoofde van zijn/haar functie op de hoogte is van relevante persoonlijke gegevens/omstandigheden van de aanvrager/begunstigde. 
De beoordelingscommissie vraagt geen inzage in persoonlijke financiële documenten en bewijsstukken. De aanvraag moet in principe voldoende informatie verschaffen om de aanvraag te kunnen beoordelen. Indien relevant neemt een lid van de beoordelingscommissie telefonisch contact op om een mondelinge toelichting te vragen aan de aanvrager/begunstigde en/of de betrokken tussenpersoon. 
Uitbetaling gebeurt pas na toekenning door het fonds en niet voordat het project of de activiteit van start is gegaan. Er wordt geen geld gegeven aan de aanvrager maar de rekening van de gewenste activiteit en/of middelen wordt rechtstreeks door het fonds betaald.
Over de uitbetaling kunnen per aanvraag nadere afspraken worden gemaakt. In bijzondere gevallen kan van het vorenstaande worden afgeweken.


EVALUATIE
Na zes maanden wordt er contact met de aanvraagster opgenomen ter evaluatie.
We zijn erg benieuwd of een bijdrage uit het fonds Ka-V-As de door ons beoogde doelstelling ook behaalt. 
Vragen die je kunt verwachten zijn o.a. :

 • heeft de activiteit ook een vervolg gekregen? 
 • heeft de activiteit een positieve bijdrage geleverd aan je persoonlijke ontwikkeling of          zelfontplooiing? 
 • ben je bereid om samen met de uitvoerders van het fonds Ka-V-As andere vrouwen te stimuleren om een beroep op het fonds Ka-V-As te doen?
 • ben je bereid om je nieuwe kwaliteiten ook ten behoeve van andere vrouwen in te zetten?


Voldoe je niet aan de voorwaarden? Andere mogelijkheden voor ondersteuning kunnen zijn:


 • De WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan in bepaalde gevallen ondersteuning bieden. Voor informatie of een afspraak kan contact opgenomen worden met het buurtteam van Vaart Welzijn: zie www.vaartwelzijn.nl/buurtteams of via 088-1230009.
 • Aanvragen voor bijstandsuitkeringen regelingen en voorzieningen gaan via Werkplein Drentsche Aa: www.wpda.nl
 • In Assen zijn bij de gemeente financieel regisseurs actief die hulpvragen oppakken en verhelpen en de juiste hulpverlening aanbieden, regisseren en zorgen dat de keten van hulpverlening goed samenwerkt. Zie de website: www.assen.nl/producten/schulden 

      Telefoon regisseurs: 06-31758943.

 • Andere regelingen en toeslagen. Doe bijvoorbeeld de check bij ww.berekenuwrecht.nibud.nl of www.rechtopgeld.nl 
 • Voor groepen vrouwen verwijzen wij graag naar STILA (Stichting Stimulering Leefbaarheid Assen). Stila helpt en ondersteunt sociale ideeën: www.stila-assen.nl
 • Bekijk de sociale kaart van Assen met tal van voorzieningen op: 

       www.assen.nl/sociale kaart 

 • De website www.geldfit.nl biedt een anoniem en eenvoudig testje om de eigen financiële situatie in kaart te brengen en kan regionaal doorverwijzen naar organisaties die je verder kunnen helpen.

 
Voor kinderen verwijzen wij graag naar de Stichting Leergeld Noord Drenthe: [email protected]  
Het kindpakket van de gemeente Assen biedt bijvoorbeeld ondersteuning bij de aanschaf van een laptop, maar ook andere organisaties zoals Budget Support bieden ondersteuning aan kinderen.
 
Door de veelheid aan regelingen en hulporganisaties valt het niet mee de juiste instantie te vinden. Daarom ons dringende advies: schakel daarbij hulp in via de gemeente of via Vaart Welzijn. Zij kunnen ondersteunen, ook bij een aanvraag voor ons fonds.
Aarzel niet, ook een niet volledige aanvraag nemen wij in behandeling. 
 
Kijk vooral ook op regeling Meedoen in Assen: www.meedoeninassen.nl voor bv mogelijkheden om te sporten. 

STAP budget

Het Stap  budget is een toelage van maximaal 1000 euro voor persoonlijke ontwikkeling die werkzoekenden en werkenden in loondienst vanaf 1 maart 2022 kunnen aanvragen via het UWV. Het budget is bedoeld voor opleidingen, cursussen en trainingen.